Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Bloem en Plezier verstaan het bedrijf: Bloem en Plezier, trekkade 2, 3155 EL Maasland, info@bloemenplezier.nl

1.2 In deze voorwaarden wordt onder klant verstaan degene die een product van Bloem en Plezier afneemt.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder klant tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de klant en Bloem en Plezier.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Bloem en Plezier voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

 

2. OVEREENKOMST

2.1 De overeenkomst tussen Bloem en Plezier en de klant behelst de afname van de klant van een of meer producten van Bloem en Plezier, waaronder de aanschaf van artikelen en het volgen van workshops.

2.2 Bloem en Plezier is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de klant en mag afname van een product weigeren.

2.3 Op een afname van een product is het Nederlands recht van toepassing.

 

3. TOESTEMMING

3.1 De klant verleent voorafgaand aan een afname van een product toestemming voor de uitvoering hiervan.

3.2 Bij een minderjarige tot 12 jaar dient/dienen de ouder(s)/voogd(en)/andere wettelijk vertegenwoordiger(s) toestemming te verlenen voor afname van het product. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel het kind als de ouder/voogd/andere wettelijk vertegenwoordiger toestemming dienen te geven. Voor minderjarigen van 16 en 17 jaar geldt dat zij op dezelfde wijze worden behandeld als een meerderjarige.

 

4. INFORMATIE EN VASTLEGGING / PRIVACY

4.1 De klant dient Bloem en Plezier op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afname van het product. Persoonsgegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden ter beschikking worden gesteld.

4.3 De persoonsgegevens worden vastgelegd in een beveiligd en geautomatiseerd systeem.

 

5. TARIEVEN

5.1 Bij afname van een product gelden de tarieven zoals vermeld op de site van Bloem en Plezier,

5.2 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

 

6. BETALING

6.1 Bij aankoop van een product via deze site wordt voorafgaand aan de levering door de klant betaald. De opdracht wordt in behandeling genomen na ontvangst van de betaling.

6.2 Bij deelname aan een workshop met 1 – 3 personen betaalt de klant vooraf via deze site. Bij deelname aan een workshop in groepen vanaf 4 personen kan de afspraak gemaakt worden om ter plaatse contant te betalen. Alle op de site genoemde bedragen op zijn incl. btw.

6.3 In het geval de klant niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Bloem en Plezier is alsdan gerechtigd om over het openstaande bedrag de wettelijke rente bij de klant in rekening te brengen. Bloem en Plezier is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de klant.

6.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.

6.5 De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten binnen Nederland.

 

7. ANNULERING

7.1 In het geval de klant verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk drie werkdagen van tevoren bij Bloem en Plezier af te zeggen. Dit is met name van belang voor het voorkomen van onnodige inkoop van kort-houdbare materialen.

7.2 Zegt de klant niet of niet tijdig af, dan is Bloem en Plezier genoodzaakt de kosten van het product in rekening te brengen. Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van de kosten van het product in rekening gebracht. Bij niet afzeggen wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. De klant is dan verplicht de kosten te voldoen.

7.3 Afspraken kunnen door de klant telefonisch of per e-mailbericht worden geannuleerd.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De aansprakelijkheid van Bloem en Plezier, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bloem en Plezier beperkt tot de waarde van het afgenomen product.

 

9. KLACHTEN

In geval van ontevredenheid of een klacht van de klant over het product van Bloem en Plezier, meldt de klant dit zo snel mogelijk bij Bloem en Plezier. Bloem en Plezier en de klant spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 

10. NIETIGHEID

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen Bloem en Plezier en de klant gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. WIJZIGINGEN

12.1 Bloem en Plezier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden op deze site gemeld.

 

13. TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Bloem en Plezier zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

14. AANBIEDINGEN / TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

14.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Bloem en Plezier zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en Bloem en Plezier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

14.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met Bloem en Plezier pas tot stand nadat de klant heeft betaald. Bloem en Plezier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bloem en Plezier dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling. Het dan overgemaakte bedrag wordt binnen 7 dagen geretourneerd.

14.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bloem en Plezier niet.

 

15. LEVERING

15.1 Bloem en Plezier bezorgt alleen in Nederland. Zendingen naar andere landen zijn niet mogelijk.

15.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

15.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van Bloem en Plezier.

15.4 Het product moet uiterlijk 15 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.

15.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

16. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

16.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht om binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Bloem en Plezier kenbaar te maken dat u niet tevreden bent en het product vervolgens te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.

16.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) het product is gebruikt;
(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;

16.3 Bloem en Plezier zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten. Terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 

17. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

18. DIVERSEN

18.1 Indien u aan Bloem en Plezier via deze site opgave doet van een adres, is Bloem en Plezier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bloem en Plezier opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

18.2 Wanneer door Bloem en Plezier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

18.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bloem en Plezier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bloem en Plezier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

18.4 Bloem en Plezier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

18.5 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Bloem en Plezier worden gedeponeerd in het Handelsregister te Rotterdam, onder KvK-nummer 61336661.

 

19. FORMULIER VAN HERROEPING

Download het formulier van herroeping.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@bloemenplezier.nl of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).